Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Οι προτείνοντες υποψηφιότητα / υποψηφιότητες, φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
  2. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει.
  3. Για την κατηγορία “The Philoxenist of the year”, ο νικητής εξάγεται από το σύστημα αξιολόγησης του Φορέα Κύπρια Φιλοξενία.
  4. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
  5. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  6. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Υποχρεωτικά ζητούμενα

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.

Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.

2. Ονοματεπώνυμο υποψηφίου

3. Στοιχεία επικοινωνίας υποψηφίου

 4. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 300 λέξεις) 

Περιγράψτε την εμπειρία/συμβάν που υποβάλλετε, περιγράφοντας χρονολογικά τα γεγονότα παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία όπως η υπέρβαση του καθήκοντος, η ιδιαίτερα φιλόξενη στάση, η εγκαρδιότητα. Αποτέλεσμα των ενεργειών των υποψηφίων, είναι ο ύψιστος βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών και η δημιουργία μοναδικών εμπειριών / αναμνήσεων.

Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία και λεπτομέρειες για το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε η εμπειρία, το ιστορικό της σχέσης με τον επισκέπτη, εάν υπάρχει, τα εμπλεκόμενα μέρη (φυσικά πρόσωπα), τη συνολική στάση φιλοξενίας, την απόδοση του υποψήφιου / της υποψήφιας και την απήχηση που αυτή είχε στο επαγγελματικό φάσμα του τουρισμού. (π.χ. μπορεί να αποτελέσει το συμβάν παράδειγμα προς μίμηση ή παράδειγμα προβολής της χώρας μας)

H υποψηφιότητα θα πρέπει να αφορά εμπειρία που παρασχέθηκε σε επισκέπτη (Κύπριο ή ξένο) μέσα στο χρονικό πλαίσιο από Ιανουαρίου 2023 μέχρι Δεκέμβριο 2023.

 5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία; 

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στο κείμενο της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.  Διευκρινίζεται ότι, εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

Προαιρετικά ζητούμενα 

6. Links (προαιρετικά)  

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα που υποβάλλετε όπως Link που παραπέμπει σε δημόσια σχόλια επισκεπτών για τον υποψήφιο / την υποψήφια στις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες αξιολόγησης.

 7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο) 

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

 8. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο) 

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

9. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video) 

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).

 10. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή υποψηφιότητας είναι ορθά. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ